YTÜ Makina Teorisi

ANABİLİM DALIMIZ TARAFINDAN AÇILAN LİSANSÜSTÜ DERSLERİ


E-POSTA
LİSANSÜSTÜ DERS İÇERİKLERİ

MKM 6501 SÜREKLİ SİSTEMLERİN DİNAMİĞİ (3 0) 3
Çok serbestlik dereceli sistemlerin özeti / Sürekli sistemlerin tanımlanması / Elastik membran / Çubuk ve kabloların enine titreşimleri / Çubukların boylamasına titreşimleri / Millerin burulma ve eğilme titreşimleri.

MKM 6502 SİSTEM DİNAMİĞİ VE KONTROL (3 0) 3
Dinamik sistemler ve matematik modeller / Kapalı ve açık çevrimli sistemler / Değişik kontrol metotları / Sayısal kontrol ve özellikleri / Kararlılık kriterleri / Motorlar (DC motor, step motor,AC motorlar) / Algılayıcılar (renk algılayıcılar, hareket algılayıcılar, mesafe algılayıcılar, ivme ve hız sensörleri, sıcaklık ölçerler) / Zaman roleleri / Kontaktörler / Dsp ve mikroişlemciler.

MKM 6503 LİNEER MÜHENDİSLİK SİSTEMLERİ (3 0) 3
Lineer sistem / Gerçek sistem ve lineerleştirme / Lineer model ve matematik formülasyon / Lineer diferansiyel denklemlerin çözümü / Lineer sistemlerin kararlılık analizi / Durum uzayı formülasyonu / Frekans cevabı / Bode diyagramı.

MKM 6504 TİTREŞİM ANALİZİ METODLARI (3 0) 3
Dinamiğin prensipleri / Lagrange denklemleri / Çok serbestlik dereceli sistemler / Ayrık sistemler / Doğal frekans kavramı ve modal analiz / Kararlılık durumunun incelenmesi / Non-lineer sistemler.

MKM 6505 NON-LİNEER KONTROL TEORİSİ (3 0) 3
Non-lineer titreşimlere giriş / Non-lineer titreşim problemleri / Non-lineer sistemlerin gerçek çözümü / Faz planı analizi / Faz diagramları / Kararlılık kriterleri / Lyapunov kararlılık kriteri / Tarif fonksiyonu analizi / Kayan modlu kontrol.

MKM 6506 TAŞIT TİTREŞİMLERİNİN AKTİF KONTROLÜ (3 0) 3
Taşıt süspansiyon sistemlerinin dinamiği / Taşıt titreşim ve seyir konforu ilişkisi / Taşıtların modellenmesi / Pasif, yarı aktif ve aktif süspansiyon sistemleri / Süspansiyon sistemlerine muhtelif kontrol yöntemlerinin uygulanması (PID, Sliding mode control, LQR,LQG vs).

MKM 6507 ROBOTLARIN KİNEMATİĞİ VE DİNAMİĞİ (3 0) 3
Homojen dönme ve öteleme matrisleri / Koordinat sistemlerinin atanması / Robot kinematiği / Ters ve düz kinematik / Robotlarda jakobien matris kavramı / Rijit ve elastik manipülatör dinamiği / Lagrange-Euler formülasyonu / Newton-Euler formülasyonu / Hareket planlama ve enerji optimizasyonu.

MKM 6508 MEKANİZMALARIN BİLGİSAYARLA KİNEMATİK VE DİNAMİK ANALİZ (3 0) 3
Genel tanımlamalar / Bilgisayar destekli mekanizma problemlerinin çözümü / Tek serbestlik dereceli mekanizmalar / Çok serbestlik dereceli mekanizmalar / Statik, virtüel işler prensibi / Tek serbestlik dereceli makinelerin dinamiği / Çok serbestlik dereceli makinelerin dinamiği / Lagrange hareket denklemi.

MKM 6509 İLERİ ENDÜSTRİYEL AKUSTİK VE GÜRÜLTÜ (3 0) 3
Ses ve gürültünün özellikleri / Gürültü ölçümleri / Gürültü ile ilgili standartlar / İşyeri ve çevre gürültüsünün değerlendirilmesi / Gürültünün insan üzerindeki etkileri / Endüstriyel gürültü kaynakları / Endüstriyel gürültü kontrolü ve uygulamaları.

MKM 6510 MEKANİK SİSTEMLERDE MODELLEME VE SİMÜLASYON (3 0) 3
Sistem kavramı ve tasarımı / Model kavramı / Fiziksel model kavramı / Matematik model kavramı ve matematik model yaklaşımları / Bond Graph yöntemi / Fiziksel model oluşturma / Fiziksel modelden Bond Graph modeline geçiş / Bond Graph modelde nedensellik çalışması / Bond Graph modelden blok diyagramlarına ve durum denklemelerine geçiş / Simülasyon çalışması ve sistem analizi / Bond Graph yönteminin farklı enerji domenlerindeki uygulamaları.

MKM 6511 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİNDE SONLU ELEMANLAR YÖNTEMİ UYGULAMALARI (3 0) 3
Sonlu elemanlar metodunda temel düşünce / Sonlu elemanların tarihi / Basit yapıların sonlu elemanlara uygun hale getirilmesi / Sonlu eleman tiplerinin tanıtılması / Sonlu eleman analizinin adımları / Tek boyutlu problemler / İki boyutlu problemler / Sonlu elemanlar ve interpolasyon fonksiyonları / Bilgisayarda sonlu eleman analiz uygulamaları.

MKM 6512 AKIŞKAN GÜÇ KONTROLÜ (3 0) 3
Hidrolik güç iletim sistemleri modelleme ve kontrol teknikleri / Selenoid valfle on_off kontrol / Oransal valflerle kontrol / Servo valflerle kontrol / Hidrolik sistem kontrol çevrimlerinin teknolojisi ve endüstriyel uygulamalar.

MKM 6513 İLERİ HİDROLİK VE PNÖMATİK MEKANİZMALAR (3 0) 3
Hidrolik güç iletiminde kullanılan mekanizmalar / Hidrolik güç üretiminde devre tasarımları / Hidrolik transport sistemlerinde kullanılan teknolojinin gelişimi / Pnömatik güç iletiminde kullanılan mekanizmalar / Hidrolik ve pnomatik güç iletim sistemlerinin karşılaştırılması / Pnömatik devre tasarımları / Pnömatik transport sistemlerindeki gelişmeler / Endüstriyel uygulamalar.

MKM 6514 MÜHENDİSLİKTE OPTİMİZASYON UYGULAMALARI (3 0) 3
Optimizasyon probleminin sınırlandırılması / Kısıtlar ve performans ölçütleri / Maksimum ve minimum teorisi / Parametre optimizasyonu / Lagrange çarpanları / Kontrol sistemlerinde parametre optimizasyonu / Varyasyonal hesap / Optimizasyon teorisinin kontrol problemlerine uygulaması.

MKM 6515 MÜHENDİSLİK MATEMATİĞİ (3 0) 3
Basit matris cebri / Laplace dönüşümleri / Z- dönüşümleri / Lineer ve non-lineer adi diferansiyel denklemler / Nümerik metotlarla diferansiyel denklem çözümleri ve bunların bilgisayar uygulamaları / Fourier dönüşümleri / Titreşim analizinde nümerik integrasyon metotları (Sonlu farklar, ileri farklar, geri farklar, merkezi farklar, sayısal türev, sayısal integral, Gram-Müller, Runge-Kutta vs.).

MKM 6516 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ İÇİN TEMEL ELEKTRONİK (3 0) 3
Yarı iletken malzeme ve diyotlar / Transistörler / Transistörlü devrelerin DC analizi tasarımı / Operasyonel amplifikatörler / Dijital elektronik / Modülasyon ve haberleşme tekniği.

MKM 6517 MİKROİŞLEMCİ VE MAKİNE MÜHENDİSLİĞİNDE UYGULAMALARI (3 0) 3
Mikroişlemci yapıları ve komut setleri / Mikroişlemcilerin programlanması ve programlama teknikleri / Mikroişlemci CPU modül dizaynı ve hatlar / Mikroişlemci ana bellek dizaynı / Seri I /O ve paralel I /O yöntemleri / Mikro işlemci kontrol uygulamaları / Arabirim devreleri data haberleşmesi ve standartları / Gerçek zaman kontrolü / Çevre birimleri ve geliştirme sistemleri / Uygulamalar.

MKM 6518 MAKİNELERİN OTOMASYONU (3 0) 3
Roleli kontrol sistemleri ve uygulamaları / Programlanabilir lojik denetleyiciler ve uygulamaları / Endüstriyel bilgisayarlar / Programlama dilleri.

MKM 6519 UYGULAMALI MEKANİKTE ENERJİ METOTLARI (3 0) 3
Gerilme enerjisi / Virtüel iş prensibi / Betty-Maxwell karşıt teoremi / Tesir katsayıları / Castigliano teoremleri / Toplam potansiyel enerji yöntemi / Komple monter enerji yöntemi / Statikçe belirsiz kiriş problemleri / Statikçe belirli kiriş problemleri.

MKM 6520 ELASTİSİTE TEORİSİNE GİRİŞ (3 0) 3
Dengenin diferansiyel denklemeleri / Uygunluk denklemleri / Polinomlar ile düzlem gerilme probleminin çözümü / Polar koordinatlarda düzlem gerilme probleminin genel denklemleri / Tekil kuvvet etkisi / Polar koordinatlarda düzlem gerilme probleminin çözümü / Düzlem şekil değiştirme problemleri / Dairesel plak probleminin çözümü.

MKM 6521 PLAK TİTREŞİMLERİNİN ANALİZİNDE NÜMERİK VE YAKLAŞIK YÖNT. (3 0) 3
Doğal frekansların belirlenmesinde kullanılan enerji yöntemleri / Sonlu farklar yöntemiyle hareketin diferansiyel denkleminin çözümü / Plakların dinamik analizinde sonlu eleman yöntemi / Kütle matrisi / Ayrık sistemlerin Çözümü / Statik yer değiştirmelerden doğal frekansların eldesi.

MKM 6522 İLERİ TAŞIT DİNAMİĞİ (3 0) 3
Taşıt sistem parametrelerinin elde edilmesi / Lagrange denklemleri / Taşıt seyri / Lastik karakterleri / Süspansiyon dinamiği / Gövde dinamik cevabı / Yol pürüzlülüğü / Tam taşıt modeli / Titreşime insan cevabı.

MKM 6523 MODERN KONTROL YÖNTEMLERİ (3 0) 3
Klasik tasarım metotları / Durum değişkenlerinin geri beslenmesi / LQR tipi kontrol organı tasarımı / LQG tipi kontrol organı tasarımı / Kendinden uyarlamalı kontrol sistemleri.

MKM 6524 GERÇEK ZAMANLI SİSTEMLER VE UYGULAMALARI (3 0) 3
Gerçek zamanlı sistemlere giriş (dijital kontrol, sinyal işleme) / Gerçek zamanlı sistemlerin zamana kısıtlarına göre değerlendirilmesi (iş ve işlemciler, iş başlama ve bitirme sürelerinin kısıtları, zamanlamanın önemli olduğu sistemler, zamanlamanın arka planda olduğu sistemler) / Gerçek zamanlı sistemler için referans modeli (sistemi oluşturan kaynaklar, periyodik iş modeli, veri öncelikli kısıtlamaları ve veri bağımlılığı, fonksiyonel parametreler ve sisteme etkileri) / Gerçek zamanlı sistemlerin uygulanan genel iş çalıştırma yöntemleri (zamana bağlı iş çalıştırma, önceliğe bağlı iş çalıştırma, dinamik ve statik sistemler, iş çalıştırma algoritmalarının karşılaştırmalı incelenmesi) / Gerçek zamanlı sistemlerde kaynaklar ve kaynaklara erişim kontrolü (kaynak tipleri ve kaynak kullanımı, kaynaklara erişimde oluşabilecek çakışmalar, kaynaklara eş zamanlı erişim kontrolü) / Gerçek zamanlı haberleşme (gerçek zamanlı haberleşme modeli, gerçek zamanlı haberleşmeye uygun altyapı ve protokoller).

MKM 6498 TİTREŞİM İZOLASYONU (3 0) 3
Giriş ve temel kavramlar / Titreşimlerin insan üzerindeki etkileri / Çok serbestlik dereceli sistemlerin titreşimleri / Titreşim izolasyonu teorisi / Sönümsüz ve sönümlü hallerde geçirgenlik katsayısının hesaplanması / Öteleme ve açısal sistemlerde geçirgenlik ve izolasyon / İzolasyon elemanları / Enerji yutulması prensibine göre çalışan izolatörler (damperler) / Zemin izolasyonu / Titreşimlerin pasif ve aktif izolasyonu / Çeşitli sistemlerde titreşim izolasyonunun uygulanması
Son güncelleme:
16.10.2018